Innovatieprogramma Bemest op z’n Best streeft naar het halveren van de ammoniakemissie bij mesttoediening in de Nederlandse landbouw. Het programma haalt innovatie-ideeën op uit de praktijk, toetst deze en ondersteunt bij de doorontwikkeling naar de markt. Tot en met maandag 28 november a.s. kunnen ideeën voor ammoniakreductie bij mesttoediening ingediend worden voor de derde innovatieronde.

Wat levert deelname op?
Idee-indieners krijgen vanuit het programma wetenschappelijke onderzoekscapaciteit en ondersteuning bij datgene wat nodig is om de innovatie praktijkrijp te maken. Soms is dat hulp bij de ontwikkeling van een prototype, validatie van de emissiereductie of de juiste partners voor idee-optimalisatie. Bemest op z’n Best toont deze en andere bemestingstechnieken in diverse praktijkdemo’s in het land.

Ideeën uit de praktijk
“Samen met partijen uit de sector zoals machinebouwers, loonwerkers en boeren zoeken we naar oplossingen om de uitstoot van ammoniak bij de mesttoediening fors te verlagen”, legt programmamanager Koos Verloop van de WUR uit. “We halen innovatie-ideeën op uit de praktijk, onderzoeken kansrijke ideeën en ondersteunen bij de doorontwikkeling en implementatie. Hierdoor komt een innovatie in veel gevallen eerder op de markt en komen we gezamenlijk tot een snellere reductie van de uitstoot van stikstof”, stelt Koos. Ook Johan Remkes onderstreept in zijn rapport ‘Wat wel kan’ het belang van innovaties als één van de sporen om uit de stikstofimpasse te komen. “Bemest op z’n Best sluit naadloos aan op zijn visie over welke activiteiten in het innovatieproces nodig zijn om de gewenste transitie te realiseren.”

Koos Verloop

Doe mee!
Iedereen kan een idee indienen. Op 28 november 2022 sluit de derde inzendtermijn voor innovaties. Ideeën die op dat moment binnen zijn, worden spoedig beoordeeld en indien kansrijk verder onderzocht en uitgewerkt. De volgende ronde sluit pas weer in de loop van 2023.

In eerdere rondes zijn al tientallen ideeën binnengekomen, waarvan een aantal nu in de onderzoeksfase zit. Indienen van een idee kan via het inschrijfformulier op de website. Ga voor meer info naar www.bemestopznbest.nl of neem contact op via innovatiemestaanwending@wur.nl.