Fedecom ondersteunt LTO-brievenactie 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Fedecom roept haar leden op de brievenactie van LTO actief te ondersteunen om zo de bezwaren tegen het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn kracht bij te zetten. Het ontwerp Actieprogramma kan voor veel boeren en tuinders het einde betekenen. LTO Nederland vraagt de overheid om i.p.v. regel op regel een omslag in het denken te maken. LTO vraagt om in te zetten op het vakmanschap van boeren en tuinders, zodat deze de bodem goed kunnen beheren en hiermee de waterkwaliteit verder verbeteren.  Fedecom ondersteunt de wens van LTO en vraagt haar leden op de lopende internetconsultatie te reageren met een modelbrief waarin opgeroepen wordt om:

– Geen onhaalbare regels op te leggen, geen onhaalbare doelen na te streven, en geen onhaalbare keuzes te maken.
– Eerst de economische gevolgen van regelgeving te onderzoeken, de sociaal-culturele gevolgen van regelgeving te onderzoeken, en beide te betrekken in de besluitvorming over nieuwe regelgeving.
– Boeren en tuinders de ruimte te geven voor vakmanschap en (technische) oplossingen, hun inzet te waarderen, en bezwaren serieus te nemen.

Fedecom vindt het van het allergrootste belang dat regelgeving draagvlak in de agrarische sector heeft, zodat boeren en tuinders effectieve maatregelen kunnen nemen die hun bedrijf toekomstperspectief biedt. Ook onderstreept Fedecom het belang om in de agrarische bedrijfsvoering de uit- en afspoeling van nutriënten te verminderen.

Meer informatie over de brievenactie vindt u op de website van LTO