Statement Fedecom Rapport Remkes

Aan de slag met “Wat wel kan”

Met respect en waardering heeft Fedecom het door Johan Remkes uitgebrachte rapport “Wat Kan” tot zich genomen. Remkes is er in geslaagd om in korte tijd de problematiek rondom stikstof (en andere kwesties) duidelijk in beeld te brengen en oplossingsrichtingen aan te dragen, waarvoor hopelijk draagvlak in de samenleving gaat ontstaan. Het is bemoedigend dat het kabinet de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het rapport  heeft overgenomen.

Fedecom is ingenomen met de constatering dat naast andere maatregelen, technische oplossingen en innovaties noodzakelijk zijn om uit de impasse te geraken. Fedecom pleit ervoor om reeds beproefde methoden, zoals precisietechnologie, in alle schakels van de voortbrengingsketen van voedsel (farm to fork) te stimuleren en daar mee de  gewenste stikstofefficiency te bewerkstelligen. Hoewel ook duidelijk terechte randvoorwaarden aan de toe te passen technieken worden voorgesteld, zullen deze zondermeer kunnen bijdragen aan de broodnodige emissiereductie en de gebiedsgerichte aanpak.

Daarom zal Fedecom actief een bijdrage gaan leveren aan de opdracht om emissie-reducerende technieken te borgen en zal nog meer inspanning doen om de relevante technieken sneller en zorgvuldiger in productie te krijgen. Fedecom gaat bijdragen aan pilot-projecten met agrarische ondernemers en andere leveranciers om kennis te ontwikkelen en actief te verspreiden. Terecht wijst Remkes op de cruciale stap in het tot effect brengen van technische oplossingen: nl. in de praktijk tijd en ruimte nemen om de nieuwe techniek in gebruik te nemen en goed toe te passen. Dat vereist gedragsverandering van de gebruiker (boer) en leverancier (de fabrikant of dealer). Dit laatste kan gestimuleerd worden door heldere borging (certificering) en ervaring met werkelijk bereikte resultaten (effectmeting).

Fedecom zal daarom graag actief deelnemen aan een geplande ronde-tafel-gesprek zoals Remkes die in het rapport voorstelt en treft verdere voorbereiding om technische oplossingen en innovaties te versnellen.

Lees hier het rapport Remkes