Werken met veilige machines verdient hoge prioriteit

Fedecom is sinds 2018 actief partner van het Veilig op 1 Platform, een samenwerkingsverband waarin diverse partijen uit de agrarische – en groenvoorzieningssector zich inspannen voor veiligheid. De coördinatie van de activiteiten van het platform vindt plaats door de Stigas, de Arbodienst voor de Agrarische -en Groenvoorzieningssector. Binnen het Veilig op 1 Platform wordt kennis gedeeld en wordt gezamenlijk gewerkt aan activiteiten en communicatie gericht op het terugdringen van het aantal ongevallen in de sectoren. Zie ook: https://www.veiligop1.nl

Ongevallen vinden jaarlijks helaas nog altijd plaats, met  over de afgelopen 10 jaar gemiddeld zo’n 11 ongevallen met dodelijke afloop. Deze verschrikkelijke gebeurtenissen halen vaak het nieuws, maar daarnaast gebeuren er ook nog veel ernstige en minder ernstige ongevallen waarbij werkenden wel gewond raken en tijdelijk of langdurig niet kunnen werken. Het Veilig op 1 Platform wil zich niet bij de huidige cijfers neerleggen. Veiligheid moet top of mind zijn bij iedere ondernemer en werknemer in onze sectoren.

Naast diverse veiligheidsbewustwordingscampagnes worden er ook regelmatig onderzoeken verricht rondom veiligheid en het bewustzijn daarover. Zo is er in de 2e helft van vorig jaar nog een uitgebreid onderzoek verricht naar  de stand van “ zelfbouw en nieuwbouw van machines in de sector Open Teelten”. Hieruit blijkt dat veel agrarische bedrijven veelal onbekend zijn met regels rondom zelfbouw en nieuwbouw van machines.

Daarnaast worden er ook diverse concrete tools ontwikkeld die ondernemers behulpzaam kunnen zijn bij het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. Een voorbeeld van zo’n dergelijke tool is de zogenaamde “Checklist Machineveiligheid”  die gebruikt kan worden bij de aankoop en ingebruikname van nieuwe en tweedehands machines. Fedecom heeft vanuit haar deelname aan het Veilig op 1 Platform actief mee geholpen bij de totstandkoming van deze checklist. Dit vanuit het besef dat alleen in gezamenlijkheid met alle partijen binnen de sectoren gewerkt kan worden aan het terugdringen van ongelukken en het verhogen van het veiligheidsbewustzijn.

De eindrapportage van het onderzoek “zelfbouw en nieuwbouw van machines in de sector Open Teelten” en de “ Checklist Machineveiligheid” kunt u vinden op de website van Fedecom in het Kenniscentrum