fedecom

Klimaat en kringloop

De tegenstellingen in de samenleving lopen op wanneer het gaat om de opwarming van de aarde. We krijgen het er met z’n allen zo langzamerhand benauwd van. De klimaatverandering is te wijten aan de broeikasgassen die wij via gebruik van alle hulpmiddelen, als methaan, stikstofoxide en koolstofdioxide uitstoten. Er zijn ook geleerden die de opwarming van de aarde eerder zien als een natuurlijke ontwikkeling die niet aan de mens toe is te schrijven. Er zijn politici die veel stemmen winnen door te verklaren dat het geen enkele zin heeft miljarden te investeren in Nederland in beperking van de uitstoot van opwarmende stoffen in het milieu. Er staan aan de andere kant politici die stemmen winnen door te claimen dat bedrijven moeten worden aangeslagen voor een forse CO2-heffing. Even vergetend dat de bedrijven dat zullen doorbelasten in de prijs van hun producten en diensten en die de consument dan toch gewoon betaalt. Het is een debat en soms een strijd geworden waarin emotie versus ratio, geloof versus ongeloof en meningen versus feiten de boventoon voeren. En, de tegenstellingen nemen alsmaar toe.

Het gebrek aan leiderschap in politiek, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is fnuikend, want het leidt tot uitstel van keuzes en uitblijven van beslissingen. Het liefst maken ondernemers keuzes waarvan de kans groot is dat ze rendement opleveren. Ze nemen geen onverantwoorde risico’s die later averechts kunnen uitwerken. Neem bijvoorbeeld het ambitieuze beleid met gewasbeschermingsmiddelen gericht op maatregelen om gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater tot nagenoeg nihil te reduceren in 2030. Jammer genoeg laten beleidsmakers het bedrijfsleven twee jaar lang in onzekerheid welke technieken wel of niet toegelaten zijn. Geen wonder dat fabrikanten, loonwerkers en boeren even pas op de plaats maken en investeringsplannen uitstellen in technieken, teelten en middelen die een goede bijdrage zouden kunnen leveren aan een schonere wereld. Het is de hoogste tijd de handen ineen te slaan om precisietechnieken in spuittechniek, in mestdistributie en stalsystemen meer ruimte te bieden naast de traditionele, Nederlandse beperkende voorschriften.

Iedereen met een beetje gezond (boeren)verstand weet dat gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot van niet natuurlijke stoffen de aarde er niet beter op maken. Dus weten we zeker dat de noodzaak voor kringloopprocessen die hergebruik van grondstoffen en producten mogelijk maken groter zal worden. Het enige dat onduidelijk is, is de snelheid waarmee en het tempo waarin de klimaatmaatregelen worden ingevoerd. Dus als ondernemer in de mechanisatie en techniek is het verstandig het heft in eigen hand te nemen en te houden en niet te wachten op de uitkomsten van langdurend overleg in de ‘polder’. Investeringen in toepassingen en machines die de kringloop in landbouw en andere sectoren dichterbij brengen, leveren naar alle waarschijnlijkheid een betere marktpositie en een beter toekomstperspectief op. Voor het eigen bedrijf, de economie en de wereld. Het is goed te zien dat de branche al zoveel mooie milieusparende toepassingen aanbiedt.

Het aloude gezegde “Verbeter de wereld, begin bij jezelf” is meer dan ooit op z’n plaats. Het is de beste waarborg om jezelf, het bedrijf en de klanten vooruit te helpen. En het geeft je ook een beter gevoel dan onmachtig klagen over de beter wetende stuurlui aan de wal!

Gerard Heerink
directeur Fedecom

heerink@fedecom.nl