Aanscherping handhavingsbeleid dieselmotoremissie

Graag brengen wij u via dit bericht op de hoogte van het volgende:

Al enkele jaren zijn zogenaamde dieselmotoremissies (uitlaatgassen) geclassificeerd als kankerverwekkende stof en dient zoveel mogelijk te worden vermeden. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) heeft hier in 2020 al een handhavingsbeleid op gezet door middel van een Basis Inspectie Module Blootstelling aan dieselmotoremissies. Dit handhavingsbeleid is nu per 28 december 2023 door de NLA aangescherpt. De aanscherping is gericht op machines met een dieselmotor < 56kW. De NLA stelt dat er voldoende alternatieven zijn voor een breed scala aan diesel aangedreven voertuigen en arbeidsmiddelen tot aan een vermogen van 56kW. De werkgever moet dergelijke machines gaan uitfaseren of schriftelijk kunnen onderbouwen waarom vervanging in het specifieke geval niet mogelijk is.

Dit geldt zowel voor gebruik in binnen- als in buitensituaties. Zolang vervanging van de machine nog niet is gerealiseerd dienen andere beheersmaatregelen genomen te worden om blootstelling aan DME te voorkomen, met name door toepassing van retrofit – roetfilters met een effectiviteit van minimaal 95%  

Fedecom is net als vele andere collega brancheorganisaties zoals Cumela, BMWT, BOVAG, Bouwend Nederland etc. verrast door deze aanscherping van het handhavingsbeleid. Met name het feit dat er geen overleg heeft plaatsgevonden en vele organisaties hierover niet zijn geïnformeerd door de NLA zelf. Als Fedecom schatten wij de impact van deze aanscherping als serieus en groot in. Wij zullen de komende tijd benutten om een beter beeld van de impact te verkrijgen. Daarnaast zijn we inmiddels met diverse andere brancheorganisaties in nauw contact om in gezamenlijkheid een reactie richting de NLA voor te bereiden.

Wij houden u op de hoogte ven het verder verloop.