PGS 37-2 richtlijn voor opslag lithiumhoudende energiedragers: 6 zaken die belangrijk zijn om te weten

Door het toenemende gebruik van elektrische machines en arbeidsmiddelen, wordt de veilige opslag van de accu’s (lithiumhoudende energiedragers) ook steeds belangrijker. Daarom heeft de overheid de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 37-2 ontwikkeld. Deze richtlijn wordt op termijn onderdeel van de Omgevingswet. Fedecom houdt u via de nieuwsbrief op de hoogte van ontwikkelingen rondom dit onder- werp. In deze editie van de nieuwsbrief worden 6 zaken toegelicht die op dit moment in elk geval belangrijk zijn om te weten over PGS37-2. 

1. Het is nog niet wettelijk verplicht om aan de PGS37-2 richtlijn te voldoen.
De tekst van de PGS37-2 richtlijn is in december 2023 officieel vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (Bob), voorgezeten door staatsecretaris Vivianne Heijnen. Nu moet de wettelijke verankering van de richtlijn nog plaatsvinden. PGS37-2 wordt op termijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), als onderdeel van de Omgevingswet. Dit gebeurt naar verwachting in 2025. Tot die tijd is het nog niet wettelijk verplicht om aan de richtlijn te voldoen. 

2. De richtlijn gaat over de veilige opslag van lithiumhoudende energiedragers.
De afgelopen jaren is het aantal elektrische machines en arbeidsmiddelen enorm toegenomen. Deze elektrificatie brengt ook risico’s met zich mee bij de opslag ervan. Een defecte, beschadigde of verkeerd gebruikte lithiumhoudende energiedrager kan bij oververhitting, bijvoorbeeld tijdens het (ont)laden, in een thermal runway terecht komen. Deze chemische reactie is moeilijk te stoppen en kan leiden tot brand, waarbij schadelijke gassen kunnen vrijkomen. Omdat er beperkte wet- en regelgeving was voor de veilige opslag van lithiumhoudende energiedragers, heeft de overheid besloten om hier een PGS-richtlijn voor te ontwikkelen. Er is sinds 2023 ook al een PGS37-1 richtlijn, voor grootschalige energieopslagsystemen. Nu is er een tweede deel, de PGS37-2 richtlijn. Deze is voor de opslag van lithiumhoudende energiedragers en kan van toepassing zijn op een magazijn, showroom, werkplaats of een groot buitenterrein.

3. De richtlijn is van toepassing op diverse sectiore branches.
De richtlijn geldt voor de opslag van lithiumhoudende energiedragers, oftewel accu’s van elektrische machines en arbeidsmiddelen zoals heftrucks, (mini)gravers, hoogwerkers en verreikers en uiteraard de diverse elektrische tuin en parkmachines en -gereedschappen  De richtlijn is er voor bedrijven die deze machines en arbeidsmiddelen in hun showroom hebben staan, in hun magazijn lithiumhoudende energiedragers opslaan of die een groot buitenterrein hebben waar elektrische machines worden opgeslagen.

De PGS37-2 richtlijn is niet van toepassing op machines en arbeidsmiddelen met lithiumhoudende energiedragers waaraan gewerkt wordt, bijvoorbeeld voor reparatie of modificatie, en die niet langer dan één week opgeslagen zijn in of buiten de werkplaats.

4. Niet elk bedrijf dat lithiumhoudende energiedragers opslaat, hoeft aan de richtlijn te voldoen.
De PGS37-2 richtlijn is van toepassing op uw bedrijf als u meer dan 333 kilo aan lithiumhoudende energiedragers in u bedrijf hebt (per brandcompartiment). Deze ondergrens geldt ook voor gebruikte of gereviseerde lithiumhoudende energiedragers. Voor defecte of beschadigde energiedragers ligt de grens een stuk lager.

5. In PGS37-2 staan risicoscenario’s en maatregelen. 
In de richtlijn staan maatregelen voor de veilige opslag van lithiumhoudende energiedragers. Voor verschillende soorten opslag zijn de risico’s in kaart gebracht. Daarbij is gekeken naar de grootte van de opslag: klein tot 300 m2, middelgroot tot 2.500 m2 en groot vanaf 2.500 m2. Op basis van risicoscenario’s zijn doelen met bijbehorende maatregelen opgesteld, die u helpen om zo veilig mogelijk met lithiumhoudende energiedragers om te gaan. Dit varieert van eenvoudige maatregelen, die u al binnen een paar maanden kunt uitvoeren, tot aan ingrijpendere (bouwkundige) maatregelen waarvoor u tot maximaal vijf jaar (en in uitzonderlijke, individuele gevallen maximaal tien jaar) de tijd krijgt. Bij eenvoudige maatregelen kunt u denken aan het op afstand van elkaar zetten van (groepjes) elektrische machines en arbeidsmiddelen. Bij ingrijpendere maatregelen kun je denken aan het gebruik van een brandveiligheidskast of -kluis waarin u lithiumhoudende energiedragers bewaart. Of het werken met brandcompartimenten, om ervoor te zorgen dat brand een bepaalde tijd tegengehouden wordt en niet kan overspringen op andere delen van uw gebouw.

6. U kunt al aan de slag gaan met de PGS37-2 richtlijn. 
Het is nog niet wettelijk verplicht om aan de PGS37-2 richtlijn te voldoen. Het is in de tussentijd al wel mogelijk dat bijvoorbeeld een verzekeraar van u vraagt om aan de richtlijn te voldoen. Ook bij de aanvraag van een milieu- of omgevingsvergunning kan de vergunningverlener dit al eisen. Het kan bovendien verstandig zijn om vanuit veiligheidsoverwegingen al aan de slag te gaan met de maatregelen. Is een maatregel van de PGS37-2 richtlijn moeilijk uitvoerbaar in uw bedrijf, dan mag u het ook op een gelijkwaardige manier uitvoeren in overleg met het bevoegd gezag (gemeente). 

Als Fedecom zullen we de impact van deze PGS 37-2 verder gaan inventariseren en u van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Het is in ieder geval raadzaam om over deze kwestie goed met uw verzekeraar in contact te zijn.

  • U kunt hier de definitieve tekst van de PGS37-2 richtlijn vinden, met de risicoscenario’s en maatregelen.
  • Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) leest u meer over op welke wijze u de PGS37-2 kunt gebruiken, totdat deze in de Omgevingswet is opgenomen.