RVO rapport

Onderzoek naar verduurzaming landbouwwerktuigen:
In opdracht van het ministerie van LNV heeft de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) onderzoek verricht naar de mogelijkheden van verduurzaming landbouwwerktuigen.

Het rapport behandelt de urgentie van verduurzaming binnen de landbouwsector, gericht op de vermindering van broeikasgasemissies door landbouwwerktuigen en is tot stand gekomen door deskstudie, stakeholders interviews en overleg met stakeholders.
Fedecom heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.

De opdracht van het ministerie van LNV was het identificeren van haalbare routes voor deze verduurzaming.
Aanpak en methode omvatten een uitgebreide analyse van de huidige emissies, technologische mogelijkheden, en betrokkenheid van stakeholders.

Vijf routes werden onderzocht:
1 hernieuwbare brandstoffen
2 batterij elektrisch
3 waterstof
4 robotisering                                                                                                                                                           
5 gedragsverandering

Conclusies benadrukken het potentieel voor significante emissiereducties, maar ook de noodzaak van technologische ontwikkeling en kostenverlaging. Aanbevelingen omvatten overheidsbeleid ter ondersteuning van R&D, financiële stimulansen voor duurzame praktijken, en educatie van eindgebruikers.

Alle vijf de routes geven aanzienlijke reductie van broeigaskassen en als duurzame elektriciteit wordt gebruik is zelfs een reductie tot nul emissie mogelijk.

Omdat het ministerie van LNV voor landbouwzaken verantwoordelijk is, maar het ministerie van I&W voor rijdende voertuigen het beleid voert, is het enigszins onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de verduurzaming van landbouwwerktuigen.
De sector kent zelf niet alle mogelijke opties voor verduurzaming en mist een koers vanuit het rijk op dit onderwerp. Gezamenlijke aanpak en ontwikkeling lijkt daarom een pre, want het klimaatbeleid vereist dat ook de uitstoot van broeikasgassen bij landbouwwerktuigen wordt teruggedrongen.

Het rapport is inmiddels met een kamerbrief aan de kamer verstuurd. De verwachting is dat er voor het einde van het jaar een plan van aanpak opgesteld wordt. Hierbij zal Fedecom zeker gesprekspartner zijn en u informeren over de voortgang.

Download kamerbrief

Download rapport