NEN 9140 is beschikbaar voor de publieke commentaarronde

In deze nieuwsbrief praten we jullie weer even bij over de stand van zaken rondom de herziening van de norm NEN 9140 (veilig werken aan e-voertuigen).

NEN heeft afgelopen maand de herziene versie open gesteld voor een zogenaamde publieke commentaar ronde. Vanuit NEN wordt “het publiek” (dus ook jullie) gevraagd om te reageren. Het doel is om inzichten uit het werkveld op te halen. Dan kan de normcommissie het ontwerp daarmee verbeteren. Deze commentaarfase loopt 3 maanden; tot 15 november. De planning is om NEN 9140:2023 aan het einde van dit jaar gereed te hebben.

De conceptversie is via deze link te benaderen: https://normontwerpen.nen.nl/Home/Details/901 Om daadwerkelijk commentaar te kunnen leveren op (onderdelen van) de normtekst moet je een account aanmaken en een daarvoor ontwikkeld commentaar formulier gebruiken. Vanuit Fedecom kunnen we ons voorstellen dat dit voor sommigen wat omslachtig is, dus bieden we jullie de mogelijkheid om via onze vertegenwoordiger in de normcommissie je op- en aanmerkingen kenbaar te maken. Huib Oostdijk is bereikbaar via h.oostdijk@hhcdrs.nl

Bij het doornemen van de conceptversie is het goed om te bedenken dat de eerder aangeleverde commentaren (nog) niet allemaal verwerkt zijn. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat Fedecom pas vanaf mei betrokken is geraakt bij de herziening. Anderzijds is het ook zo dat de normcommissie zelf nog niet alle aspecten heeft behandeld. Jullie zullen zien dat het verzamelen van commentaar dus deels parallel loopt aan wat de normcommissie aan het herzien is.

Tot slot komen we in dit bericht nog kort terug op de acties die zijn afgesproken tijdens het webinar van 10 juli – en terug te lezen in de nieuwsbrief van 31 juli:

1.Het verzamelen van zoveel mogelijk praktijkervaring bij Fedecom leden en het inbrengen van deze punten (incl. verbetervoorstellen) in de normcommissie.

Er zijn inmiddels zo’n kleine honderd op- en aanmerkingen, suggesties en verbetervoorstellen aangeleverd. Veel overlapt elkaar en zeker niet alles zal verwerkt kunnen worden. De kern wordt echter meegenomen en zoals aan het begin van dit bericht al aangegeven: blijf feedback geven, zeker ook op het de gepubliceerde commentaarversie.

2. Het checken van de inmiddels ervaring bij opleidingsinstellingen die actief zijn in de Fedecom branche (MechanAcademie via Minne Zijlstra / Aeres Tech).

Via Minne is er al een zeer uitgebreide reactie ontvangen op de huidige norm.

3. Onderzoek in hoeverre er ook in Europees verband gewerkt wordt aan normalisatie voor het werken aan e-voertuigen (machines).

Op dit vlak is Nederland een koploper te noemen binnen Europa. Binnen andere Europese landen leeft het elektrificeren van (bouw)machines veel minder en zijn er (behalve de eerder genoemde regelgeving in België) geen vergelijkbare normen beschikbaar. Wel werkt BouwendNederland op dit moment aan een richtlijn werken met e-machines. Vanuit deze richtlijn zal verwezen worden naar (o.a.) NEN 9140. Fedecom volgt deze ontwikkeling op de voet. Zodra hier meer over bekend is horen jullie dat uiteraard ook.

4. Meldt bij SSVV (de schemabeheerder van VCA) dat er in de opleiding meer aandacht zou moeten zijn voor het werken met en aan e-materieel.

Dit onderwerp is onder de aandacht gebracht bij het bestuur van SSVV en zal eind dit jaar meegenomen worden in de gesprekken met de Centrale Examencommissie. Ook hiervoor geldt: zodra we hier meer over kunnen vertellen delen we dat met jullie.

Zoals jullie zien is er – ondanks de vakantieperiode – toch nog het nodige gebeurd. We houden jullie op de hoogte en bij vragen- opmerkingen of suggesties weten jullie waar je terecht kunnen.